Contingut de les meves classes CAT/CAS

images4

Les classes de suport escolar que imparteixo:

– van dirigides a nens d’ensenyament primari o del primer cicle d’ensenyament secundari

–  se centren en els aprenentatges escolars

–  són totalment individualitzades.

Tot i que els objectius específics de les classes se recolzament depenen de cada cas en particular, el que treballo en el cas més general són els següents aspectes:

els hàbits d’estudi: compliment de l’horari d’estudi i respecte de les condicions adequades per estudiar i fer els deures, ús del tauler d’anuncis i de l’agenda escolar, organització de les tasques escolars diàries, planificació de treballs a curt, mig i llarg termini…

les tècniques d’estudi: notes al marge i subratllat, elaboració de resums i esquemes, importància de la comprensió i de l’elaboració -en oposició a la simple memorització mecànica-, tècniques que faciliten la memorització de continguts, importància de desenvolupar la capacitat de relacionar aquests continguts, d’elaborar llistats-problema i de repassar durant el procés de estudi.

la lectoescriptura: aspectes fonològics (consciència fonològica) i perceptius, lèxics (paraules), sintàctics (frases) i semàntics (textos), tractament de la disortografía, ús d’auto-instruccions per escriure i redactar millor.

el raonament matemàtic i el càlcul: ús ’auto-instruccions pas per pas per resoldre problemes, estratègies per retenir o derivar estratègicament les taules de multiplicar, visualització de quantitats, càlcul mental…

els processos atencionals i/o altres processos que també participen en els aprenentatges escolars: exercicis d’atenció, d’ordenació temporal, de seqüenciació, d’organització viso-espacial, de memòria, d’abstracció…; importància de l’ús d’estratègies en molts d’aquests processos; importància de mobilitzar exemples per resoldre determinats exercicis.

la relaxació i altres tècniques que ajuden a afrontar possibles situacions d’estrès. A més de les tècniques de relaxació, també treballo les verbalitzacions internes i la visualització, que afavoreixen la calma i permeten que l’alumne rendeixi  en contextos d’examen i quan faci exposicions orals.

l’actitud de l’alumne vers els aprenentatges escolars: si l’alumne recupera l’autoestima i la confiança en si mateix, el més probable és que abordi el aprenentatges escolars d’una forma més positiva. Malgrat la recuperació dels dos aspectes assenyalats pot ser una tasca complexa, va molt bé utilitzar el reforçament positiu, recompensant l’alumne quan realitza tasques que ja domina o comença a dominar i incrementant de forma gradual el nivell d’exigència. També és convenient recompensar l’esforç, en comptes de recompensar només el rendiment.

De totes maneres, sempre adapto els meus objectius i procediments a cada alumne en concret.

Les meves sessions no es poden considerar classes de repàs escolar, doncs no imparteixo els continguts propis de l’ensenyament primari o secundari. Però, quan detecto “buits” importants en els continguts de les llengües (català i castellà) o de les matemàtiques, també treballo aquests aspectes (segon objectiu de la pàgina d’inici d’aquest blog).

277_4_keyboard_with_green_LEARN_key

Contenido de mis clases

Las clases de apoyo escolar que imparto:

– van dirigidas a niños de enseñanza primaria o del primer ciclo de enseñanza secundaria

– están centradas en los aprendizajes escolares

– son totalmente individualizadas.

Aunque los objetivos específicos de las clases de apoyo escolar dependen de cada caso en particular, lo que yo trabajo en el caso más general son los siguientes aspectos:

los hábitos de estudio: cumplimiento del horario de estudio y respeto de las condiciones adecuadas para estudiar y hacer los deberes, uso del tablón de anuncios y de la agenda escolar, organización de las tareas escolares diarias, planificación de trabajos a corto, medio y largo plazo…

las técnicas de estudio: notas al margen y subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes, importancia de la comprensión y de la elaboración -en oposición a la simple memorización mecánica-, técnicas  que facilitan la memorización de contenidos, importancia de desarrollar la capacidad de relacionar contenidos, de elaborar listados-problema y de repasar durante el proceso de estudio.

la lectoescritura: aspectos fonológicos (conciencia fonológica) y perceptivos, léxicos (palabras), sintácticos (frases) y semánticos (textos), tratamiento de la disortografía, uso de auto-instrucciones para escribir y redactar mejor.

el razonamiento matemático y el cálculo: uso de auto-instrucciones paso a paso para resolver problemas, estrategias para retener las tablas de multiplicar, cálculo mental…

los procesos atencionales y/u otros procesos que también participan en los aprendizajes escolares: ejercicios de atención, de ordenación temporal, de secuenciación, de organización viso-espacial, de memoria, de abstracción…; importancia del uso de estrategias en muchos de estos procesos; importancia de movilizar ejemplos para resolver determinados ejercicios.

la relajación y otras técnicas que ayudan a afrontar posibles situaciones de estrés. Aparte de las técnicas de relajación, también trabajo las verbalizaciones internas y la visualización para favorecer la calma y conseguir que el alumno rinda en contextos de examen y cuando haga exposiciones orales.

la actitud del alumno ante los aprendizajes escolares: si el alumno recupera la autoestima y la confianza en sí mismo, lo más probable es que aborde los aprendizajes escolares de una forma más positiva. Aunque la recuperación de los dos aspectos señalados puede ser una tarea compleja, va muy bien utilizar el refuerzo positivo, recompensando al alumno cuando realiza tareas que ya domina o empieza a dominar e incrementando de forma gradual el nivel de exigencia. También es conveniente recompensar el esfuerzo del alumno, en vez de solo su rendimiento.

Mis sesiones no se pueden considerar “clases de repaso escolar”, ya que en ellas no imparto los contenidos propios de las materias de primaria o de ESO. No obstante, cuando detecto lagunas importantes en los contenidos de las lenguas (castellano y catalán) o de las matemáticas, también trabajo estos aspectos (segundo objetivo de la página de incio de este blog).

277_4_keyboard_with_green_LEARN_key

[1] Fonts de les imatges: http://canalcultura.org/2012/03/11/lo-mejor-de-mafalda-simplemente-comparte-recopilacion-canal-cultur/ i http://classpros.com/products/trainingmodules.html. // Fuentes de las imágenes: http://canalcultura.org/2012/03/11/lo-mejor-de-mafalda-simplemente-comparte-recopilacion-canal-cultur/ y http://classpros.com/products/trainingmodules.html.

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s