Sessions inicials CAT/CAS

dar-la-mano

Abans d’iniciar les classes pròpiament dites, sempre faig dues sessions preparatòries o entrevistes: una amb els pares i una altra amb el nen o adolescent.

La primera sessió es l’entrevista amb els pares. Aquesta entrevista em permet obtenir informació sobre la situació del nen i el tipus de dificultats que presenta. En ella entro en contacte amb els antecedents del nen (familiars, mèdics, evolutius i escolars), els seus trets personals, les seves aficions, la seva estructura familiar, els informes de l’orientador escolar (en cas que n’hi hagi), les observacions del seus professors i l’opinió que tenen els seus pares sobre aquest tema. També puc obtenir informació sobre l’actitud del nen vers els estudis, el seus hàbits d’estudi i les seves activitats extraescolars. Aquest és el moment més adequat perquè els pares em facin qualsevol observació que considerin oportuna sobre el seu fill.

La segona sessió es l’entrevista amb el nen. En ella miro d’apropar-me a la situació del nen tal i com ell la viu i de conèixer-lo una mica. Intento deixar-li clar que jo no vinc a jutjar-lo ni a avaluar-lo sinó que vull intentar ajudar-lo perquè rendeixi més en els estudis, perquè aprengui millor, en definitiva, perquè “aprengui a aprendre”. Intento llimar les reticències que qualsevol desconegut pot despertar en un nen o adolescent, amb la finalitat de crear una atmosfera col·laboradora i poder transmetre-li  la idea que els dos som un equip i que, per tant, tractarem de resoldre les seves dificultats escolars conjuntament. En aquesta entrevista miro d’obtenir el punt de vista del nen, per la qual cosa adapto les preguntes de l’entrevista amb els pares perquè siguin compatibles amb la visió d’un nen o d’un adolescent. Demano informació al meu alumne sobre com se sent quan va a l’escola, què es el que més li agrada i el que més li disgusta de l’escola, com es comporta a les classes i al pati, quines són les seves assignatures preferides i quines les que li plantegen més dificultats. També parlo amb ell sobre la seva vida social i familiar, mirant d’apropar-me en la mesura del possible a la seva forma d’estar i de sentir-se en el món. Generalment, al final de la primera sessió li plantejo diversos exercicis senzills amb els que pugui gaudir per tal de crear una relació positiva i oberta a l’aprenentatge.

Les entrevistes esmentades em permeten fer-me una idea general sobre la situació del nen i sobre en quina mesura el podrien ajudar les meves classes. En aquells casos excepcionals on considero que el nen o l’adolescent no es podrà beneficiar de les classes que imparteixo, ho indico als seus pares.

A partir de la següent sessió ja comencen les classes pròpiament dites. De vegades les pautes marcades pels orientadors escolares, pels professors i pels pares indiquen alguns dels aspectes que s’han de treballar  a les classes. Així mateix, alguns comentaris dels  informes de l’orientador escolar i/o del psicòleg que porti o hagi portat el nen (si n’hi ha) també contribueixen a precisar el contingut de les classes. De tota manera, en bastants casos, és necessari treballar una mica més amb el nen a fi de precisar millor els objectius, havent-li de plantejar exercicis, proves de nivell o tests.

Sesiones iniciales

dar-la-mano

Antes de iniciar las clases propiamente dichas, siempre hago dos sesiones preparatorias o entrevistas: una con el o los padres y otra con el niño o adolescente.

La primera sesión es la entrevista con los padres. Esta entrevista me permite obtener información sobre la situación del niño y el tipo de dificultades que presenta. En ella entro en contacto con los antecedentes del niño (familiares, médicos, evolutivos y escolares), sus rasgos personales, sus aficiones, su estructura familiar, los informes del orientador escolar (en caso de que los haya), las observaciones de sus profesores y la opinión que tienen sus padres al respecto. También puedo obtener información sobre la actitud del niño ante los estudios, sus hábitos de estudio y sus actividades extraescolares. Este es el mejor momento para que los padres me hagan cualquier observación que consideren oportuna sobre su hijo.

La segunda sesión es la entrevista con el niño. En ella intento acercarme a la situación del niño tal y como él la vive y conocerlo un poco. Intento dejarle claro que yo no estoy ahí para juzgarlo ni para evaluarlo sino que voy a intentar ayudarlo para que rinda más en los estudios, para que aprenda mejor, para que “aprenda a aprender”. Intento limar las reticencias que cualquier desconocido puede despertar en un niño o adolescente a fin de crear una atmósfera colaboradora y transmitirle la idea de que los dos somos un equipo y, por lo tanto, intentaremos resolver sus dificultades escolares conjuntamente. En esta entrevista trato de obtener el punto de vista del niño, de modo que adapto las preguntas de la entrevista con los padres para que sean compatibles con la visión de un niño o de un adolescente. Pido información al alumno sobre cómo se siente cuando va al colegio, qué es lo que más le gusta y lo que más le disgusta del colegio, cómo se comporta en las clases y en el patio, cuáles son sus asignaturas preferidas y cuáles las que le plantean más dificultades. También hablo con él sobre su vida social y familiar, intentando acercarme en la medida de lo posible a su forma de estar y de sentirse en el mundo. Por lo general, al final de la primera sesión planteo al niño varios ejercicios sencillos o con los que pueda disfrutar para crear una relación positiva y abierta al aprendizaje.

Las anteriores entrevistas permiten que me haga una idea general sobre la situación del niño y sobre en qué medida podrían ayudarle mis clases. En aquellos casos excepcionales en que considero que el niño o adolescente no podría beneficiarse de las clases que imparto, se lo indico a sus padres.

A partir de la siguiente sesión ya empiezan las clases propiamente dichas. A veces las pautas marcadas por los orientadores escolares, los profesores y los padres indican algunos de los aspectos que se deben trabajar en las clases. Asimismo, algunos comentarios de los informes del orientador escolar y/o del psicólogo que lleve o haya llevado al niño (si los hubiera) también contribuyen a precisar el contenido de las clases. De todos modos, en bastantes casos, es preciso trabajar un poco más con el niño a fin de precisar en mayor medida los objetivos, debiéndosele plantear ejercicios, pruebas de nivel o test.

[1] Font de la imatge inicial: http://etnians.com/servicios/consulta-individual/. Fuente de la imagen incial: http://etnians.com/servicios/consulta-individual/.

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s